De samenleving verandert en daarmee ook de rol van de overheid. Onze organisatie en daarmee ook onze medewerkers zijn daarom continue in beweging en in ontwikkeling. Het coalitieakkoord, de middellange termijn agenda en de jaarlijkse programmabegroting vormen ons kompas. Hieruit volgen de taken en (ontwikkel)opgaven waar wij elke dag aan werken. Hiervoor hebben wij de kwaliteiten nodig die voorheen ook nodig waren maar ook kwaliteiten die voortkomen uit onze nieuwe rol en opgaven: verbindend, daadkrachtig en vernieuwend. Het is een kunst om de signalen en belangen uit de samenleving op te vangen en die om te zetten in actie en goede adviezen aan het bestuur. Alle ambtenaren dragen hieraan bij vanuit hun eigen discipline in de frontlinie, in de ondersteunende processen en in het zoeken naar innovatieve en nieuwe oplossingen.

Onze unieke cultuur draagt hieraan bij. Minder, maar duidelijke regels, waar wij ons aan houden. Zodat er ook ruimte is om oplossingen gewoon met elkaar te regelen. Met elkaar leren en ontwikkelen is hierbij noodzakelijk en plezier in het werk hebben is van groot belang, daarbij ondersteund vanuit de lijn maar ook centraal. We investeren in onze medewerkers want zij zijn ons sociaal kapitaal.

Vanuit samenhang en integraliteit wordt met elkaar gewerkt aan de bedrijfsvoering in Tilburg. Een bedrijfsvoering die bijdraagt aan onze taak in de stad, in de regio en daarbuiten. Een belangrijk onderdeel in onze bedrijfsvoering die deze beweging ondersteund is het strategisch HRM. Het strategisch HRM heeft daarom ook in 2017 een prominente plek binnen onze bedrijfsvoering gehad. Er is veel gesproken over en aandacht gevraagd voor het gewenste gedrag en de organisatiecultuur. Processen, zoals de Tilburgse Organisatie- en Personeelsplanning (TOP) en een zelf analyse in de organisatie in 2017 helpen ons in de ontwikkeling. Het jaar 2017 was ook het jaar waarin veel gesproken is met de medezeggenschap (ondernemingsraad en vakbonden) over de toekomst van de organisatie en de medewerkers. Dit heeft eind 2017 geresulteerd in een onderhandelingsakkoord waarin afspraken zijn gemaakt om te komen tot een goede, gezonde en prettige manier van werken in onze organisatie. Het gaat daarbij om de ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van medewerkers, in-, door- en uitstroom van medewerkers en een nieuw sociaal statuut.

Om grip te houden op de steeds complexere omgeving van digitalisering waarin we werken, is inzicht nodig op onze ICT organisatie. In 2017 is veel aandacht geweest voor het inzichtelijk krijgen in het onderscheid tussen de benodigdheden voor het dagelijks functioneren (run the business) en projecten & innovatie (change the business) van de ICT-organisatie. Daarbij constateren we dat er een structureel knelpunt is, dat om aandacht en scherpe keuzes vraagt; scherpe keuzes in wat we zelf doen, wat we laten doen en met wie we wat doen. Hiermee houden we grip op het pakket aan werkzaamheden en de kwaliteit van onze ICT dienstverlening.

Een van onze wettelijk taken is het implementeren van wetten van hogere overheden. Een belangrijke wet die er aan komt is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) die in werking treedt in het voorjaar van 2018. In 2017 hebben we ter voorbereiding hierop een aantal zaken opgepakt. Zo is er o.a. een concept privacy-managementplan opgesteld en bewustzijn gecreëerd aangaande de impact van de nieuwe wetgeving op het verwerken van persoonsgegevens.

In 2017 zijn de laatste aanpassingen doorgevoerd die verband houden met de diverse wettelijke wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Daarmee hebben we de invoering van het nieuwe BBV afgerond en in onze begroting en financiële beheersverordening verankerd. Om aan te blijven sluiten bij deze veranderingen is de visie op Planning & Control geactualiseerd en hebben we ons financieel beleid en financiële spelregels opnieuw beschreven. Deze regels helpen enerzijds om in een dynamische omgeving te kunnen sturen op het realiseren van de bestuurlijke ambities. Anderzijds helpen ze om, met respect voor de rol en positie van raad en college, voldoende mandaat en slagkracht te geven om in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de stad. Besluitvorming hierover is aan uw raad en zal in de eerste helft van 2018 kunnen plaatsvinden.