3D

3 Decentralisaties

AB

Algemeen Bestuur

AMV

Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen

AMBOR

Afval, Milieu en Openbare Ruimte

ANWB

Algemene Nederlandse WielrijdersBond

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

ARGE

Algemene Reserve Grondexploitatie

ASH

Afvalstoffenheffing

ATBvv

Automatische Treinbeïnvloeding, verbeterde versie

AV

Algemene Vergadering

AVG

Algemene Verordening Gegevensverwerking

AZC

Asielzoekerscentrum

B

Baten

B5

Brabantse Steden Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven, Helmond

B&W

Burgemeester & Wethouders

BAA

Brabants Arbeidsmarkt Akkoord

BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BAT

Brabants Afval Team

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BBZ

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

BCF

BTW compensatiefonds

BIBOB

Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur

BIE

Bouwgrond In Exploitatie

BIZ

Bedrijfsinvesteringszone

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOA

Bijzonder Opsporings Ambtenaar

BOM

Brabantse OntwikkelingsMaatschappij

BORT

Bedrijven Overleg Regio Tilburg

BRP

BasisRegistratie Personen

Bro

Besluit Ruimtelijke Ordening

BSN

Burger Service Nummer

BSP

Bruto Stedelijk Product

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten

BV

Besloten Vennootschap

BVO

Bebouwd Vloeroppervlak

BW

Beschermd Wonen

BW

Burgerlijk Wetboek

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken

CAK

Centraal Administratie Kantoor

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CB

Collegebesluit

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CHIPS

Cycle Highways Innovation for Smarter Peoples Transport and Spatial Planning

CIE

Commissie

CIO

Chief Information Officer

CiST

Cultuur in Scholen Tilburg

CMP

Centraal meldpunt

COA

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Coelo

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

CPB

Centraal Planbureau

CPI

Consumentenprijsindex

CPO

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Cum.

Cumulatief

CuPuDo

Cultuur in Publiek Domein

CV

Commanditaire Vennootschap

CZM

Collectieve Zorgverzekering Minima

DCF

Discounted CashFlow

DG

Diamant-Groep

DIS

Documentair Informatiesysteem

DITSS

Dutch Institute for Technology, Safety & Security

DIV

Documentaire Informatie Voorziening

DU

Decentralisatie-uitkering

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

ECB

Europese Central Bank

EED

Energy Efficiency Directive

EK

Europees Kampioenschap

EMU

Europese en Monetaire Unie

ENSIA

Eenduidige Normatiek Single Information Audit

ESF

Europees Sociaal fonds

ETZ

Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis

EU

Europese Unie

EVZ

Ecologische Verbindingszones

E&A

Economie & Arbeidsmarkt

FG

Faciliterend Grondbeleid

Fido

Wet Financiering Decentrale Overheden

FLO

Functioneel Leeftijds Ontslag

FO

Functioneel Ontwerp

FTE

Full Time Equivalent

FVA

Financiële Vaste Activa

GE

Grondexploitatie

GEM

Grondexploitatie Maatschappij

GGB

Gebiedsgericht Grondwaterbeheer

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GI

Gecertificeerde Instelling

GO

Georganiseerd Overleg

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GREX

Grondexploitatie

Ha

Hectare

HAH

Huis aan Huis

HAVO

Hoger Algemeen Vormend Onderwijs

HBO

Hogere Beroeps Onderwijs

HNW

Het Nieuwe Werken

HOF

Wet Houdbare Onderhoudsfinanciën

HOST

Hoger Onderwijs en Studenten in Tilburg

HOV

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

HRM

Human Resource Management

HvB

Hart van Brabant

I&M

Ministerie van Infrastructuur & Milieu

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

ICTU

ICT Uitvoeringsorganisatie

I-deel

Inkomensdeel

IKC

Integrale KindCentra

IOAW

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen

IPSV

Innovatieprojecten Stedelijke Vernieuwing

ISV

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

IT

Informatie Technologie

ITS

Intelligente Transport Systemen

IU

Integratie-uitkering

IUSD

Integratie-uitkering Sociaal Domein

JBB

Jeugdbescherming Brabant

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

JOGG

Jongeren op Gezond Gewicht

JR

Jaarrekening

KCC

Klant Contactcentrum

KCHN

Kenniscentrum Handhaving en Naleving

KING

Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten

L

Lasten

LEA

Lokaal Educatieve Agenda

LED

Light Emitting Diode

LHFT

Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg

LKC

Landelijk Kenniscentrum

LVM

Landelijke veiligheidsmonitor

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

MD

Management Development

MER

Milieu Effect Rapportage

MFB

Monumentenfonds Brabant

MHC

Mixed Hockeyclub

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MJP

Meerjarenprogramma Openbare Ruimte

Mln.

Miljoen

MOED

Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid

MTO

Medewerker Tevredenheidsonderzoek

MVA

Materiële Vaste Activa

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

N

Nadelig

NCW

Netto Contante Waarde

NIEGG

Niet In Exploitatie Genomen Gronden

NJI

Nederlands Jeugd Instituut

N.N.B.

Nog niet bekend

NOM

Nul op de Meter

NS

Nederlandse Spoorwegen

NV

Naamloze vennootschap

OAB

Onderwijs Achterstanden Beleid

OGT

Onderwijs Groep Tilburg

OHW

Onderhanden werk

OM

Openbaar Ministerie

OMG

Outlaw Motorcycle Gangs

OMO

Ons Middelbaar Onderwijs

OMWB

Omgevingsdienst Midden- en West Brabant

OR

Ondernemingsraad

OVK

Overeenkomst

OVT

Opleiding Vorming en Training

OZB

Onroerend Zaak Belasting

P

Passiva

P&C

Planning en Control

P&O

Personeel en organisatie

PAK

Plan- en ApparaatsKosten

PB

Programmabegroting

PDV

Perifere Detailhandelsvestigingen

PGB

Persoons Gebonden Budget

PIOFACH

Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie, Huisvesting

PMD

Papier Metaal Drankkarton

PO

Primair Onderwijs

PO

Particulier opdrachtgeverschap

POC

Percentage Of Completion

PO&I

Personeel, Organisatie en Informatisering

PPS

Publiek Private Samenwerking

PvE

Programma van Eisen

P-wet

Participatiewet

Q1 enz.

Kwartaal 1 enz.

RAV

Regionaal Ambulancevoorziening

RBV

Reserve Bovenwijkse Voorzieningen

RCF

Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding

REA

Ruimtelijk Economische Agenda

RGI

Reserve Grootschalige Investeringswerken

RIO

Regionaal Inkomensonderzoek

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RMC

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

RRO

Regionaal Ruimtelijk Overleg

RTC

Regionale talentcentra

RUV

Ruimtelijke Uitvoering

RWTC

Rotary Wing Training Center

SDG

Sustainable Development Goals

SHRM

Strategisch Human Resource Management

SiSa

Singel Audit Singel Information

SLA

Service Level Agreement

SMA

Strategische Meerjaren Agenda

SNV

Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk

SOM

Stadsontwikkelingsmaatschappij

SVB

Sociale Verzekerings Bank

SVN

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten

SW

Sociale Werkvoorziening

SZW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TCC

Team Complexe Casuïstiek

TiU

Tilburg University

TIWOS

Tilburgse Woningstichting

TOF

Stichting Tilburgs Ondernemersfonds

TOP

Taal-, Oriëntatie- en Participatieprogramma

TOP

Tilburgse Organisatie- en Personeelsplanning

TR

Tussenrapportage

tROM

Tilburgse en Regionale bedrijven Ondernemen Maatschappelijk

TTS

Tilburg Talent Square

TWM

Tilburgse Waterleidingmaatschappij

TWV

Tilburgse Watersport Vereniging

UAF

Universitair Asiel Fonds

UMTS

Universal Mobile Telecommunications System

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

V

Voordelig

VANG

Van Afval Naar Grondstof

V&W

Veiligheid & Wijken

vGRP

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

VIBE

Virual Humans In the Brabant Economy

VMBO

Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VO

Voorlopig Ontwerp

VO

Voortgezet Onderwijs

VOF

Vennootschap Onder Firma

VOK

Voorbereidingsovereenkomst

VPB

Vennootschapsbelasting

VRMWB

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

VSO

Voorschoolse Opvang

VvB

Vensters voor Bedrijfsvoering (benchmark)

VvE

Vereniging van Eigenaren

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie

VVGB

Verklaring Van Geen Bezwaar

VVV

Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer

VWO

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

W&I

Werk en Inkomen

WAJONG

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

WAO

Wet Arbeidsongeschiktheid

WEW

Waarborgfonds Eigen Woningen

WGR

Wet Gemeenschappelijke Regelingen

WIA

Wet en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WLZ

Wet Langdurige Zorg

Wmo

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WNT

Wet Normering Topinkomens publieke en semipublieke sector

WO

Wetenschappelijk Onderwijs

WOM

Wijkontwikkelings Maatschappij

WOO

Wet Open Overheid

WOS

Woninginbraak, Overval, Straatroof

WOZ

Wet Onroerende Zaken

WRGT

Wet Revitalisering Generiek Toezicht

WRO

Wet Ruimtelijke Ordening

WSW

Wet Sociale Werkvoorziening

WSW

Waarborgfonds Sociale woningbouw

WW

Werkloosheidswet

WWB

Wet Werk en Bijstand

ZOAB

Zeer Open AsfaltBeton

ZVH

Zorg - en Veiligheidshuis

ZZP

Zelfstandigen Zonder Personeel