In het kader van onderzoeken naar doeltreffendheid en doelmatigheid zijn in de programmabegroting 2017 met betrekking tot kadernota's en beleidskaders onderstaande voorstellen voor evaluatie of aanpassing opgenomen. In onderstaande tabel is opgenomen hoe hier uitvoering aan is gegeven.