Per 31 december 2017 heeft de gemeente Tilburg voor € 53,6 miljoen aan vorderingen openstaan.
Dit bedrag is opgebouwd uit:

Belasting debiteuren

€ 10,0 miljoen

Debiteuren sociale zaken

€ 26,2 miljoen

Vorderingen openbare lichamen

€ 4,3 miljoen

Overige vorderingen

€ 13,1 miljoen

Hiertegenover is een voorziening voor oninbaarheid opgenomen van € 13.1 miljoen (Dit bedrag is toevallig gelijk aan het bedrag voor overige vorderingen). Per saldo is de waardering € 40,5 miljoen.

 

Afboekingen binnen mandaat
In de periode na de Tussenrapportage is € 124.412,- onder mandaat afgeboekt. Dit betreft voor gemeentelijke belastingen 417 posten lt € 4.537,80 en aan overige invorderingen 3 posten lt € 500,-.

Afboeking boven mandaat
Aan het college is voorgesteld voor een bedrag van € 33.300,- aan vorderingen als oninbaar af te boeken. Dit betreft 14 posten i.v.m. faillissementen en oninbaarheid.

Voor deze posten zijn eerder dotaties aan de voorziening dubieuze debiteuren gedaan. De afboekingen vinden dan ook plaats ten laste van deze voorziening.

Verder kan er worden opgemerkt dan in dit boekjaar nog ontvangsten ad. € 32.000,- zijn gerealiseerd welke betrekking hadden op oude vorderingen van Openbare Orde & Veiligheid die reeds waren afgeboekt. De ontvangst hiervan is ten gunste op het desbetreffende programmabudget verwerkt.