De Wet Normering Topinkomens (WNT) is in 2013 in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. Op basis van de WNT is het verplicht om in de jaarrekening melding te maken van:

  1. alle (gewezen) topfunctionarissen en hun bezoldiging. Voor gemeenten zijn de functies van gemeentesecretaris en de griffier als topfunctionaris aangemerkt binnen de WNT.
  2. Uitkeringen aan topfunctionarissen wegens beëindiging van het dienstverband.
  3. Overige medewerkers die een bezoldiging boven het toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

De maximale bezoldiging voor een topfunctionaris in dienstverband bedraagt volgens de WNT € 181.000,- over 2017 op basis van een fulltime dienstverband. In dit bedrag is inbegrepen de beloning, belastbare onkostenvergoedingen en voorzieningen voor beloning op termijn (m.n. pensioenpremie). Toetsing aan de norm vindt plaats naar rato van omvang fte en duur dienstverband in het jaar.

*) Dhr. Fleischeuer heeft in het laatste kwartaal van 2016 de functie van gemeentesecretaris waargenomen en kwalificeert daardoor in 2017 als gewezen topfunctionaris. Vanaf 1 januari 2017 vervult hij weer de functie van directeur, net als vóór zijn waarnemingsperiode. Als gewezen topfunctionaris is voor dhr. Fleischeuer geen individueel bezoldigingsmaximum van toepassing. In de jaarstukken 2016 is voor dhr. Fleischeuer de bezoldiging opgenomen over alleen zijn waarnemingsperiode. De bezoldiging over 2017 gaat over het gehele jaar.
Per 1 januari 2017 is dhr. Meijs aangetreden als gemeentesecretaris/algemeen directeur.