Hieronder is een overzicht opgenomen van de financiële effecten voor 2018 en verder. Het structurele effect van de afwijkingen in de jaarrekening 2017 bedraagt € 747.000,- voordelig voor 2018, € 729.000,- voordelig voor 2019, € 342.000,- voordelig voor 2020 en € 32.000,- nadelig voor 2021. Deze effecten worden betrokken bij de Tussenrapportage 2018 en de Programmabegroting 2019.

Toelichting

Uitkering gemeentefonds
Uit de september- en decembercirculaire 2017 vloeien de volgende structurele effecten voort. Conform onze huidige gedragslijn worden de hiermee verband houdende budgetten aangepast:

  • Verlaging budget combinatiefuncties met structureel € 5.000,-.
  • Voor de meerkosten die het toezicht op de nieuwe kwaliteitseisen, zoals pedagogisch beleid en veiligheid, vanwege de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) met zicht meebrengt ontvangen we € 37.000,- in 2018 en structureel € 28.000,-.
  • De integratie-uitkering WMO is gewijzigd door het gebruik van actuelere maatstafaantallen.
  • Diverse ontwikkelingen met betrekking tot Integratie-uitkering Sociaal Domein; zorginfrastructuur, uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten, uitnames centrale regelingen (kindertelefoon, vertrouwenswerk jeugd, anonieme hulplijn en doventolkvoorziening), No Risk polis en aanpassing Wsw.
  • Omdat het budget voogdij en/of 18+ niet toereikend was voor de gemaakte kosten ontvangen we in 2018 een compensatie van € 503.000,-.
  • Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang; actuelere maatstafaantallen
  • Voor de hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld ontvangen we vanaf 2018 structureel een hogere uitkering van € 1.638.000,- ten behoeve van Kompaan en De Bocht.

Daarnaast leidt de ontwikkeling van de uitkeringsbasis tot een structureel hogere uitkering van € 470.000,-. Bijstelling van de accressen leidt tot een hogere uitkering van € 815.000,- in 2018, aflopend naar een nadeel van € 363.000,- in 2021.

Bijzondere bijstand
In 2017 is op een totaalbudget van € 13,8 miljoen € 0,5 miljoen extra uitgegeven. De verwachting is dat dit nadeel zich ook in 2018 zal voordoen. Onderstaand een nadere specificatie (x € 1.000,-):

Collectieve ziektekosten

40 N

Bewindvoering

350 N

Individuele inkomenstoeslagen

317 N

Woninginrichting

314 V

Diversen per saldo

109 N

In dit overzicht nemen wij het verwachte financiële effect voor 2018 mee. In het nieuwe beleidskader Armoede wordt de structurele doorwerking betrokken.

Fraudebestrijding
Bij de begroting 2017 is besloten om voor 2 jaar extra handhavingscapaciteit beschikbaar te stellen voor onderzoek naar en stoppen van onterecht verkregen uitkeringsgelden. In 2017 en 2018 resteert op deze tijdelijke formatiemiddelen jaarlijks € 26.000,-.

Uitvoering BBZ
Ten opzichte van eerdere jaren zijn er minder BBZ-uitkeringen aan gevestigde ondernemers verstrekt en zijn er andere instrumenten ingezet om de ondernemers te ondersteunen. Ook worden er minder kapitaalsverstrekkingen gedaan. Dit is een trend die al enkele jaren zichtbaar is. Daar staat tegenover dat door het lager aantal verstrekkingen levensonderhoud en kapitaal ook de baten als gevolg van terugbetaling lager zijn dan begroot. Voor de jaarschijf 2018 en verder wordt de begroting budgetneutraal bijgesteld op basis van de werkelijkheid van de afgelopen jaren, voor zowel de lasten als de baten.

Hulp aan Huis
Voor 2018 is de verwachting dat met name als gevolg van een verdere verlaging van de geraamde onttrekking uit de reserve 3D en middelen vanuit de budgetten voor hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen het tekort € 890.000,- zal bedragen. Wij nemen in dit overzicht het verwachte financiële effect voor 2018 op en zullen in het kader van de programmabegroting 2019 onderzoeken hoe we hier de komende jaren mee omgaan.

VVV en stadspromotie
De verkoop van de VVV-artikelen laat al enkele jaren een dalende trend laat zien. Met name de verkoop van VVV-bonnen is erg terug gelopen als gevolg van het aanbod van alternatieve cadeaubonnen via andere winkels. Tegenover de lagere verkopen, staan lagere kosten voor inkopen. Vanaf 2018 worden zowel de lasten als de baten, op basis van de werkelijke cijfers in de afgelopen jaren, structureel met € 750.000,- naar beneden bijgesteld.

Aflossing lening TWM
Brabant Water heeft om rentekosten te beperken eind 2017 een aanvullend voorschot verstrekt aan TWM in verband met de lopende rechtszaak. TWM heeft vervolgens haar door de gemeente verstrekte lening geheel afgelost. Dit leidt tot een nadeel ten opzichte van de begrote rentebaten. Structureel loopt dit nadeel op tot € 263.000,- in 2021.

Formatie klimaatadaptatie
Bij de vaststelling van het vGRP 2016 – 2020 is besloten tot extra formatie voor klimaatadaptatie ten laste van de rioolheffing. Abusievelijk is deze formatie-uitbreiding niet in de budgetten opgenomen maar is hier al wel rekening mee gehouden in de berekening van de hoogte van de rioolheffing.

Huur Berglandweg
De huur van het pand aan de Berglandweg is beëindigd. Het budget valt structureel vrij.

Nieuwbouw Ceramstraat
Bij raadsbesluit van 5 februari is besloten om de structurele effecten op de nieuwbouw BAT Ceramstraat te verwerken in de Jaarrekening 2017. Door verhoogde afschrijvingen en onderhoudslasten die niet direct door de huur worden opgevangen is er een structureel nadeel van € 75.000,- op de gebouwenexploitatie vanaf 2019.

Kantoorverzamelgebouw Zorg- en Veiligheidshuis
Per 01-01-2017 is het huurcontract van Stadskantoor 5 door de nieuwe eigenaar marktconform vastgesteld en verlengd tot 01-01-2021. Gevolg is een verlaging van de huurprijs per m2. Voor het Zorg- en Veiligheidshuis betekent dit lagere huurlasten van € 84.400,- per jaar vanaf 2017.
In 2017 zijn nieuwe meerjarige contracten gesloten met ketenpartners en regio gemeenten. Financiële gevolg hiervan is een structureel voordeel van € 26.500,- per jaar ten opzichte van de bestaande begroting.

Kapitaallasten installaties werkplaats BAT/Sportbedrijf
De raad heeft op 5 februari 2018 een krediet van € 400.000,- ter beschikking gesteld voor de technische installaties van de werkplaats van BAT/Sportbedrijf en voor het onderhoud van de voertuigen. Tevens is daarbij besloten de structurele consequenties in de jaarrekening te verwerken.

Afvalverwerking PMD; kosten en vergoeding
Structureel worden de kosten voor afvalverwerking PMD hoger. Dit komt doordat de kosten van verwerking van PMD-afval stijgen van € 275,- per ton naar € 350,- per ton. De afzettarieven stijgen vanwege beperkte verwerkingscapaciteit, toenemende vervuiling en hogere kwaliteitseisen van verwerkers.
De vergoeding voor PMD daalt doordat het aandeel herbruikbaar plastic en drankenkartons is gedaald.

Aanpassing huren BAT
De raad heeft op 5 februari 2018 een voorstel aangenomen voor de nieuwbouw van de werkplaats van het BAT. Bij de start van dit project zijn de huren die intern doorberekend werden tegen het licht gehouden omdat deze als dekking diende voor de investering. Dit heeft geleid tot een structurele aanpassing van € 17.000,-.

Egalisatie reserve afvalstoffenheffing/verrekening met tarief
Conform bestendige gedragslijn vindt voor het lopende jaar verrekening plaats met de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing. Voor de daaropvolgende jaren worden de effecten meegenomen bij de bepaling van het nieuwe tarief voor de afvalstoffenheffing. Bij het bepalen van de verrekening is op de onderdelen waar dit van toepassing is rekening gehouden met (fictieve) btw component in de tarieven.

Meerjarig onderhoud verlichting Willem II passage
Vanuit het project spoorzone is projectbudget beschikbaar gesteld voor het meerjarig beheer. Dit budget is incidenteel, onderhoud leidt echter tot structurele uitgaven. Het incidentele budget laten we daarom in 2017 vrijvallen en we voeren de structurele beheerkosten van € 21.000,- per jaar op.

Bijdrage technische bijstand OP Zuid
In het kader van het Europese subsidieprogramma, is bij de totstandkoming van het OP Zuid bepaald dat alle betrokken partners (de provincies en de steden) een bijdrage leveren aan de zgn. Technische Bijstand. Het gaat hier om de kosten voor de ondersteuning van het OP Zuid door het Stimulus programmamanagement (o.a. projectbegeleiding en het financiële beheer van het programma). Inmiddels is dit komen te vervallen wat voor Tilburg een structureel voordelig effect oplevert van € 25.000,-.