Inleiding

De gemeente Tilburg neemt deel in diverse rechtsvormen, zowel publiek als privaat. Wanneer er sprake is van én een bestuurlijk belang én een financieel belang in een andere partij, is dat voor de gemeente een verbonden partij. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur of een stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen beschikbaar stelt die zij mogelijk kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij.

Samenwerking met andere partijen is een manier om bepaalde publieke taken uit te voeren die niet op andere wijze tot stand kunnen worden gebracht en dient bij te dragen aan het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen. Deelnemingen in andere partijen brengen risico's met zich mee, zowel politiek / bestuurlijk als financieel. In deze paragraaf geven we een overzicht van alle verbonden partijen van onze gemeente waarbij we ingaan op belangrijke ontwikkelingen en risico's. Per verbonden partij nemen we tevens enkele financiële kerncijfers op.

Gemeenschappelijke regelingen

Vennootschappen en coöperaties

Voor wat betreft de deelname in vennootschappen hebben wij een onderverdeling gemaakt naar zgn. beleidsmatige verbonden partijen en zgn. financieel verbonden partijen. Kenmerk van beleidsmatige verbonden partijen is dat de deelname specifiek is aangegaan om bij te dragen aan het bereiken van onze bestuurlijke doelstellingen. De financieel verbonden partijen zijn veelal vanuit het verleden ontstaan en hebben deels nog een beperkte looptijd tot afwikkeling/liquidatie (bijv. uit verkoop aandelen Essent voorgekomen vennootschappen) of leveren nog een financiële bijdrage middels de veelal jaarlijkse dividenduitkering (NV BNG).

Onderstaand wordt alleen voor de beleidsmatige verbonden partijen een nadere toelichting gegeven voor wat betreft doel van de verbonden partij en aan welke doelstelling van de gemeente wordt bijgedragen. Tevens wordt aangegeven of er in 2017 wel of geen dividenduitkering heeft plaatsgevonden. Voor de financieel verbonden partijen wordt een nadere toelichting achterwege gelaten.

Stichtingen en verenigingen

Als laatste categorie verbonden partijen worden de stichtingen waarin de gemeente een bestuurlijk belang heeft toegelicht. Het financieel belang is veelal beperkt tot de jaarlijkse subsidiebijdrage. Wel zijn deze stichtingen opgericht om een specifieke bestuurlijke doelstelling van de gemeente te realiseren.