Algemeen

Binnen de gemeente is een groot vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen als wegen, riolering, civiele kunstwerken (bruggen, viaducten, enzovoorts) groen, verlichting en gebouwen. Het onderhoud van deze kapitaalgoederen is van cruciaal belang voor het functioneren van de gemeente op het terrein van vervoer, recreatie, huisvesting van de gemeentelijke diensten en instellingen, en het onderwijs. Vanwege het grote belang van dit onderhoud wordt in deze paragraaf in kaart gebracht op welke manier het onderhoud op de kapitaalgoederen gewaarborgd is.
De gemeente heeft een belangrijke rol als het gaat om goed rentmeesterschap: het financiële en zakelijke beheer van onroerende goederen. De provincie Noord-Brabant ziet hier als hogere overheid op toe. Goed rentmeesterschap vraagt zorgvuldige afweging van verschillende belangen.

Beheer van de openbare ruimte kan, naast een technische beschouwing, ook benaderd worden vanuit de gebruiks- en belevingswaarde. Dat kan betekenen dat er nieuwe uitgangspunten voor het beheer van onze kapitaalgoederen geformuleerd moeten worden. Ter voorbereiding op de evaluatie van de huidige beheerambities is het rapport Basis in Beeld opgesteld. Met het document Basis in Beeld is in één document alle relevante informatie bijeengebracht over de staat van de Tilburgse openbare ruimte. Ook is daarin opgenomen dat wij de openbare ruimte beheren conform de door de raad vastgestelde ambities en voor wat betreft het dagelijks onderhoud ook voldoende (exploitatie)budget hebben. Daarnaast geeft Basis in Beeld weer voor welke kapitaalgoederen in de begroting geen krediet is opgenomen (investering) voor de vervanging aan het einde van de levensduur. Dit geldt voor speeltoestellen, civiele kunstwerken, straatmeubilair, verkeersvoorzieningen, camera's, culturele kunstobjecten en bos- en natuurgebieden. Dit betekent dat indien deze kapitaalgoederen vervangen moeten worden, wij daarvoor bij uw raad om investeringsbudget vragen.

Meerjarenprogramma Openbare Ruimte (MJP)

Het MJP vormt het integrale overzicht van vele projecten en maatregelen gericht op instandhouding van onze kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Door waar mogelijk verschillende projecten en maatregelen te combineren, worden de beschikbare middelen optimaal ingezet. Gelijktijdig is er oog voor de wensen en prioriteiten vanuit de stad. Een combinatie van noodzakelijk onderhoud en gewenste, functionele bijstellingen versterkt de borging van een kwalitatief goede openbare ruimte.
We hebben bereikt dat we een verbeterde relatie hebben aangebracht tussen enerzijds de programmering van wensen en behoefte aan ingrepen in de openbare ruimte en anderzijds de haalbaarheid van de uitvoeringsdatum van projecten. Hiermee ontstaat ook op termijn een betere aansluiting tussen de uitvoering en financiële planning. Gelet op de doorlooptijd van projecten zal het nog enige jaren vragen voordat de opgebouwde vertraging in de besteding van het beschikbare investeringsvolume is weggewerkt. In de overgang van de oude naar de nieuwe procedure heeft dit tot een tijdelijke vertraging in het opstarten van nieuwe projecten geleid en daarmee tot lagere bijbehorende uitgaven.

Het actuele budget in 2017 voor lang-cyclisch beheer van de openbare ruimte bedroeg € 65,0 miljoen. Dit is opgedragen in projecten (€ 44,0 miljoen) en solitaire maatregelen (€ 21,0 miljoen). In 2017 is hiervan 39,1 miljoen besteed (60,2%). De niet bestede budgetten zijn nodig om de uitvoering van reeds geplande projecten door te laten gaan. Voorbeelden hiervan zijn de projecten Lijnsheike, Eindhovenseweg, Rosmolen, Spoorlaan, Puccinistraat, Beethovenlaan en Jan Heijnsstraat.
Bij de aanbesteding en afrekening van projecten is een nadeel gerealiseerd van € 0,45 miljoen.

In de afgelopen jaren hebben we de wensen en behoeften uit de stad geïnventariseerd door toedoen in samenwerking met vertegenwoordigers van de wijk- en dorpsraden en de Vitaalverenigingen. Ondanks de zeer waardevolle bijdrage daarvan heeft het nog niet opgeleverd wat we daarvan hadden verwacht. We gaan in gesprek met deze vertegenwoordigers om te komen tot een beter proces.