Het gemeentelijk beleid wordt deels uitgevoerd door organisaties in de stad, die daar subsidie voor krijgen. In 2017 is ruim € 98 miljoen aan subsidies verstrekt.

Voor de rechtmatigheid van het verlenen van subsidie gelden de door de raad vastgestelde kadernota subsidiebeleid 2017-2020 en de Algemene Subsidieverordening Tilburg. Ingediende subsidieaanvragen worden hieraan getoetst. Wanneer de aanvraag hieraan niet volledig voldoet, wordt dit expliciet aan het college voorgelegd.

Hieronder de in 2017 verstrekte subsidies per programma:

In 2017 was een budget van € 97 miljoen beschikbaar voor subsidies. Hieronder volgt per programma een toelichting op de belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie.

Sociale Stijging (N € 1,7 miljoen)
Het hogere subsidiebedrag ten opzichte van de gewijzigde begroting komt, doordat een aantal subsidies administratief nog niet als subsidiebudget waren opgenomen. Dit betreft onder meer subsidies voor vluchtelingenwerk (N € 0,5 miljoen), Wmo huishoudelijke verzorging (N € 0,4 miljoen) en Wmo beschermd wonen (N € 0,4 miljoen).

Vestigingsklimaat (V € 1,3 miljoen)
Ruimte (V € 1,5 miljoen): Dit verschil is voornamelijk veroorzaakt doordat minder is uitgegeven aan verduurzaming woningbouw (V € 0,9 miljoen) en aan convenant energie (V € 0,5 miljoen).
Cultuur (N 0,4 mln.): Dit verschil is ook voornamelijk veroorzaakt doordat enkele subsidies niet begroot waren als een subsidiebudget. Onder meer voor het monumentenpand Bisschop Zwijsenstraat (N € 0,16 miljoen) en de subsidies cultuuralliantie (N € 0,15 miljoen).

Leefbaarheid (N € 0,5 miljoen)
Openbare orde en veiligheid (N € 0,22 miljoen): Vanuit de veiligheidsbudgetten zijn in de loop van 2017 subsidies verleend, die voor een bedrag van € 0,22 miljoen oorspronkelijk niet als subsidiebudget begroot waren. Het gaat met name om subsidies ten behoeve van de aandachts- en focuswijken en subsidies voor outreachend jeugdwerk, begeleiding van ex- gedetineerden en crisisinterventieteam.
Duurzaamheid, milieu en afval (N € 0,15 miljoen): vanuit het energie klimaatprogramma zijn er een groot aantal kleine subsidies verstrekt welke niet begroot waren als een subsidiebudget (N € 0,15 miljoen).

Bestuur (N € 0,4 miljoen)
Dit betreft voornamelijk de subsidies die zijn toegekend in het kader bovenlokale jeugdzorg. Deze subsidies zijn doorbelast aan de Regio Hart van Brabant.