Als gevolg van de ambitie in het coalitieakkoord 2014-2018 is op velerlei vlak herbezinning op de rol en positionering van onze gemeente aan de orde. Actueel in 2017 waren de thema's strategische alliantievorming en regionale samenwerking, een evenwichtige ontwikkeling van het economisch, sociaal en ecologisch kapitaal, drie programma's ter ondersteuning van de organisatieontwikkeling - te weten participerende overheid, strategisch HRM en Het Nieuwe Werken - en een continue verbetering van onze dienstverlening.

Onze lobby is in 2017 snel geprofessionaliseerd. Inmiddels hebben we een goede ingang naar de Europese middelen. Het volume aan subsidies dat we binnen halen neemt jaarlijks toe en zit inmiddels op 20 miljoen euro. Ook de regionale samenwerking intensiveert. Dit is met name het geval binnen het sociale domein, op het gebied van duurzaamheid, ruimtelijke - economisch opgaven en ondermijnende criminaliteit in het Hart van Brabant en Midpoint. Daarnaast zijn de banden met Breda en West- Brabant in 2017 aangehaald door afspraken over de ruimtelijk economische actieagenda. Binnen Brabantstad is een nieuwe stedelijke agenda opgesteld voor de komende jaren.

We besteden aandacht aan mondiale bewustwording, omdat we Tilburgers bewust willen maken van onze relaties met andere delen van de wereld aan de hand van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. De belangrijkste bijdrage aan mondiaal burgerschap is geleverd door de vijf programma's en acht projecten die in 2017 in Tilburg en deels in verschillende andere landen zijn uitgevoerd. Door een handelsmissie naar onze zusterstad Changzhou zijn onze economische relaties met China verder aangehaald.

Vanuit het besef dat we maatschappelijke opgaven alleen samen met de stad, onze partners en andere overheden kunnen realiseren, bepalen we per opgave welke rol ons als gemeente past. We geven ruimte aan burgerparticipatie en initiatieven uit de stad. Deze houding is niet vanzelfsprekend. Door de afgelopen jaren te investeren in het programma quotparticipatieve overheidquot zijn hier flinke stappen in gemaakt. Het programma is nu beëindigd; maar de aandacht voor onze rolneming blijft.

Vanuit die gedachte is Koningsdag ook voorbereid en uitgevoerd. De eerste helft van 2017 stond voor een groot deel in het teken van (de voorbereiding op) Koningsdag. Deze dag is een groot succes geworden waar Tilburg zich van zijn beste kant heeft laten zien, en waarbij de uitgaven binnen de vooraf gestelde kaders zijn gebleven. De raad is hierover in juni 2017 geïnformeerd.

In onze visie op dienstverlening quotThe Next Levelquot staat de belevingswereld van de klant centraal. Digitaal, innovatief en duurzaam waar het kan, persoonlijk en met maatwerk als het nodig is, ongeacht het kanaal dat de klant kiest. In 2017 hebben we een visie op omnichannel ontwikkeld en hebben we via klantreizen dienstverlening op bijzondere bijstand en ondernemersadvies verbeterd. De Sociale media kanalen zijn uitgebreid met WhatsApp. De website www.tilburg.nl is verder ontwikkeld en de diensten verbeterd. We meten jaarlijks de klanttevredenheid en hebben hierin vernieuwingen doorgevoerd om een nog beter en actueler beeld te krijgen van de klantbeleving. Een punt van zorg is de interne telefonische bereikbaarheid die teruggelopen is.

Tot slot hebben de afspraken uit het coalitieakkoord 2014-2018 er ook in 2017 toe geleid dat onze woonlasten (meerpersoonshuishouden) laag blijven. Voor een gemiddelde woning zijn de woonlasten in 2017 € 563,-. In 2017 namen wij hiermee de op één na laatste plaats in van de 38 grootste gemeenten. Het landelijke gemiddelde van deze grote gemeenten bedraagt € 678,-. Landelijk gezien (alle gemeenten) zijn de gemiddelde woonlasten in 2017 € 723,-.