Openbare orde en veiligheid
In 2017 hebben we laten zien dat onze integrale aanpak op het gebied van veiligheid werkt. Criminaliteitscijfers en het aantal geweldsmisdrijven daalden, ook op de langere termijn. De samenwerking met politie, OM en partners in de wijk is en blijft belangrijk om onze aanpakken op woninginbraken, overvallen, straatroof, geweld, jeugdcriminaliteit en radicalisering uit te kunnen voeren. Op het gebied van integraal toezicht op sisha lounges, afhaalgelegenheden, heling en illegale situaties in het kader van de Wet op de kansspelen hebben we de regie, ontwikkeling en uitvoering op een hoger plan gebracht.
Vanuit openbare orde, crisismanagement en evenementenveiligheid is op vele fronten iets extra's gedaan op veiligheid in 2017. Er is fors geïnvesteerd in het netwerk om grote evenementen goed te kunnen organiseren. We hebben onze daadkracht laten zien bij grote evenementen zoals o.a. Koningsdag en de Tilburgse kermis in combinatie met het EK Vrouwenvoetbal. Deze evenementen zijn dan ook veilig en in goede samenwerking met onze netwerkpartners en partners in de stad verlopen.
Vanuit onze aanpak ondermijnende criminaliteit zijn nieuwe barrières tegen criminele industrieën opgeworpen en zijn we nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan om onze Tilburgse samenleving en de overheid weerbaarder te maken. Zo is bijvoorbeeld de kwetsbare autoverhuurbranche vergunningplichtig gemaakt, waardoor BIBOB-toetsing kan plaatsvinden. Dit heeft er toe geleid dat inmiddels 24 bedrijven zijn gestopt.
We proberen steeds vaker aan de voorkant van het probleem te komen en pakken veiligheids- en leefbaarheidsproblemen in het fysieke en sociale domein integraal op. Hierdoor voorkomen we dat er veiligheidsproblemen ontstaan. Dit doen we onder andere bij thema's als jeugd, de veilige school, mensenhandel, taxivervoer, evenementenveiligheid, e.d., met meer en meer nadruk op gezamenlijke preventie.

Wijkgericht werken
Het wijkgericht werken wordt steeds meer een onderdeel van onze manier van werken; integraal en meer gebiedsgericht. Dit zie je terug in onze zichtbaarheid en betrokkenheid in de wijken; onder andere via sociale media, in onze aanwezigheid in netwerken, buurtregie overleggen en in onze contacten met melders en initiatiefnemers. Maar ook in afspraken die onze leerplichtambtenaren maken met basisscholen vanuit vroegsignalering, in de aanpak van 'thuiszitters' en de korte lijnen met de Toegang. Ook vanuit toezicht en handhaving leggen we de focus op die gebieden waar naleefgedrag aandacht behoeft.
Tegelijkertijd slagen we er nog onvoldoende in om in onze aanpak ruimte te creëren voor maatwerk en het belang van de individuele burger. De specifieke wijk- en buurtaanpak in balans brengen met de grotere stadsproblemen blijkt lastig en vraagt om afstemming en kennisdeling van alle betrokkenen. Dit kost tijd. Inmiddels zijn we volop bezig de wijkaanpak te versterken, wat moet leiden tot meer aandacht voor het wijkperspectief. Een voorbeeld hiervan is de inzet op de Pacten Groenewoud en Noord, waar een integrale langjarige aanpak voorbereid wordt.

Sport
De exploitatie van het Sportbedrijf is weer op orde. In het kader van een duurzame efficiënte bedrijfsvoering zullen we verder gaan kijken naar mogelijke organisatorische aanpassingen die het Sportbedrijf beter in staat stelt te sturen op een optimale sportexploitatie. Het aantal voetbalvelden is inmiddels met 13,5 teruggebracht en daarmee is een toekomstbestendige gebruik gerealiseerd. In 2017 heeft een belangrijke fusie van Longa, NOAD en RKTVV plaatsgevonden en is op het sportcomplex aan de Spoordijk de nieuwe fusieclub FC Tilburg gaan spelen. Om de buitensporttarieven, zoals bij de binnensport, volledig transparant en uniform te kunnen toepassen zal er de komende periode toegewerkt moeten gaan worden naar uniforme eigendomsverhoudingen op elk gemeentelijk buitensportcomplex.
De sportdeelnamecijfers voor de jeugd zijn onverminderd hoog in Tilburg, maar sportdeelname door volwassenen en ouderen blijft daarbij wel achter. Omdat we met name ouderen zo lang mogelijk zelfstandig en participerend willen zien, is sport en bewegen een belangrijk middel om de zorgvraag terug te dringen. De relatie tussen sport, bewegen en gezondheid wordt daarom steeds belangrijker en daar zullen we ook nog steviger op gaan inzetten.
Het EK Vrouwenvoetbal is voor Tilburg een groot succes geweest en een voorbeeld hoe we in Tilburg met een breed draagvlak het topsportevenement met breedtesport en de stad zelf hebben verbonden.

Duurzaamheid, milieu en afval
De ontwikkeling van dit beleidsveld verdient een dikke voldoende. Er is aandacht voor de domeinen en er worden (sub)doelen behaald, zoals voor afval en duurzame energie. De ontwikkeling op bodemsaneringen boekt om verschillende redenen langzaam voortgang. En op het gebied van een energie-neutraal Tilburg is inmiddels een goede voedingsbodem gerealiseerd waarin steeds meer initiatieven tot wasdom komen en waar nieuwe initiatieven uit ontstaan. Ondanks de stappen die zijn gezet, ligt er nog een enorme opgave voor ons.
De komende jaren moet nog hard worden gewerkt. Op het gebied van de energietransitie heeft de gemeente de regie maar is volledig afhankelijk van derden om de transitie tot uitvoer te brengen. Bijna alle gebouwen in de stad zijn in handen van bedrijven, beleggers, particulieren en woningbouwcorporaties en het energienetwerk is van Enexis en EnNatuurlijk. De ruimtelijke impact voor de stad is enorm. Daarbij komt ook dat de financiering van dergelijke grote vraagstukken complex en ingewikkeld is.
Om de verschillende beleidsvelden klimaatadaptatie, bodemsanering en de energietransitie verder te brengen moet er de komende jaren gewerkt worden aan een stevige rol van de gemeente met adequate maatregelen om de domeinen verder te brengen.

Openbare ruimte
Inmiddels hebben we een goed beeld van de kwaliteit van al onze assets in de openbare ruimte. We slagen er steeds beter in om de sectorale wensen en behoeften voor aanpassing op elkaar af te stemmen en daarmee integrale projecten tot stand te brengen. De waardering van de burger over de openbare ruimte is echter stabiel gebleven, zo blijkt uit het lemon-onderzoek. Een stijging van de waardering vraagt extra inspanning om het effect van de gemeentelijke activiteiten beter te laten aansluiten bij de beleving van de burger.
Met wat we nu aan werkzaamheden in de openbare ruimte uitvoeren, voldoen we aan de vastgestelde, lage ambities op het gebied van wegonderhoud. Dit ambitieniveau zal geleidelijk (5 tot 10 jaar) leiden tot verslechtering van het areaal en daarmee tot kapitaalvernietiging. In 2017 is daarom de voorbereiding gestart voor een nieuw Beleidsplan wegen waarmee met bovenstaande problematiek rekening wordt gehouden. Dit zal in 2018 aan de raad worden voorgelegd.
De proef met de aanpak van drie hotspotlocaties voor het ruimen van illegaal bijgeplaatst afval bij bovengrondse en ondergrondse containers heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Beïnvloeding van het gedrag van de burger op dit onderwerp is niet eenvoudig en dat maakt aanvullende maatregelen noodzakelijk.
De eerste ervaringen met diverse innovatieve beheer- en onderhoudscontracten zijn positief. Deze nieuwe vorm van onderhoudscontracten legt een veel grotere verantwoordelijkheid bij de aannemer en van de aannemer wordt ook veel meer initiatief verwacht, terwijl de gemeente de regisseur blijft. Wij ervaren dat een aannemer deze rolverandering bij aanvang van de contractperiode nog niet altijd goed in beeld heeft. Deze verandering van de rol van opdrachtgever en opdrachtnemer vraagt dus een inwerkperiode en gewenning. De invoering van innovatieve contracten heeft onder andere geleid tot een tijdelijke dip in de investering. In het vervolg zullen we hiermee bij het opstellen van de programmering rekening mee houden.