Opwaartse economische beweging
We werken aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van onze stad; voor wonen, werken, leren, verblijven en recreëren. De economie leeft op en Tilburg doet het goed; we volgen de landelijke opwaartse beweging. De mediawaarde van Tilburg is gestegen, de imagowaarden steeds beter bekend en op basis van de gestegen toeristenbelasting weten steeds meer bezoekers Tilburg te vinden voor een meerdaags verblijf.

De versnelling van de economie resulteert in extra belangstelling van bedrijven voor onze stad. Op basis van de verdere uitwerking van de regionale afspraken voor bedrijventerreinen kan Tilburg Wijkevoort en Zwaluwenbunders gaan ontwikkelen. Zo zetten we belangrijke stappen om tegemoet te komen aan de aanhoudende marktvraag naar bedrijfskavels (voornamelijk in de logistiek). Tilburg houdt qua banengroei in het Modern Industrieel en Logistiek Cluster vrijwel gelijke tred met de andere B5-steden. Grote aanjager is de logistiek, waarbij de komst van een grote Amerikaanse logistieke dienstverlener op Vossenberg West II voor 751 banen heeft gezorgd. In 2017 zagen we wel een lichte afname van het aantal eenpersoons bedrijven in de logistieke sector.
De economie verandert razendsnel. Digitalisering en het gebruik van (open) data vraagt veel van het bedrijfsleven. Daarom zijn we gestart met het opstellen van een Smart Industry Agenda.

2017 stond ook in het teken van de verdere professionalisering van het parkmanagement; inmiddels zijn alle grote bedrijventerreinen aangesloten op het parkmanagement.

Stedelijke economie in de Binnenstad van de 21e eeuw
Nieuwe bedrijvigheid ontwikkelt zich ook in de Tilburgse binnenstad. Nieuwe horeca- en winkelformules, creatief ondernemerschap in combinatie met enkele fysieke doorbraken in het Kernwinkelgebied (o.a. Frederiksstraat, bouw Primark) zorgen voor economische en sociale dynamiek, een aantrekkelijk centrum en groei van de werkgelegenheid. De invoering van de Bedrijveninvesteringszone maakt het mogelijk vastgoedeigenaren te betrekken bij de kwaliteitsverbetering van en in de binnenstad. De Economisch-ruimtelijke visie Binnenstad 21e eeuw geeft richting voor de nadere uitwerking tot een Agenda. Dit pakken we in 2018 op met vele partners in de stad.

De binnenstedelijke economie richt zich -ook landelijk- steeds meer op innovatie en creatieve bedrijvigheid. Om deze kwalitatieve groei te ondersteunen is het van belang intensiever verbindingen te leggen tussen onderwijs en bedrijfsleven, en innovatieve starters te faciliteren. Daarmee ontstaan kansen voor (nieuw) ondernemerschap.
MindLabs (centrum voor onderwijs, onderzoek en ondernemerschap rond journalistiek, interactieve technologieën en 'human behaviour') en VIBE (Virtual Humans In the Brabant Economy, project binnen MindLabs) zijn voor de Spoorzone belangrijke ontwikkelingen en geven invulling aan de ontwikkeling van ons economisch profiel.

De Spoorzoneontwikkeling kent volop dynamiek. De Polygonale Loods en Gebouw 88 zijn opgeleverd; de verbouwing van de Loc-hal tot 'Bibliotheek van de Toekomst' is medio 2017 gestart en met een aantal partijen is een huurovereenkomst gesloten. Het bestemmingsplan van Plan T en het woongebouw zijn goedgekeurd. De start van de realisatie van de plannen voor het Spoorpark, net als de oplevering van het Burgemeester Stekelenburgplein zorgen ervoor dat de gehele gebiedsontwikkeling in balans vorm krijgt; wonen, werken, verplaatsen, recreëren, leren en ontmoeten waarbij oud en nieuw verbonden zijn, geven dit centrale gebied in de stad een bijzonder karakter.

Verbeteren stedelijke bereikbaarheid
Voor de verbetering van de (externe) bereikbaarheid is een aantal belangrijke besluiten genomen op nationaal, provinciaal, regionaal en stedelijk niveau, voor zowel het personen- als het goederenvervoer. Het gaat om de capaciteitsuitbreiding van het Wilhelminakanaal (herbouw Sluis II) en de verbreding van de A58 Tilburg-Breda, net als de instemming van het Rijk voor de aanleg van een vierde perronspoor voor station Tilburg.

De ondertekende bestuursovereenkomst voor snelfietsroutes draagt bij aan betere verbinding van Tilburg met haar omliggende gemeenten (onder andere Waalwijk en Gilze-Rijen-Breda). Met hulp van een Europees Interreg VB project (CHIPS) is een nieuw concept voor bewegwijzering van snelfietsroutes ontwikkeld. In een Living Lab in Tilburg wordt dit nieuwe concept begin 2018 getest. Dit moet de standaard voor de provincie Noord-Brabant worden, en wellicht voor heel Nederland.
Samen met onze inwoners en andere gebruikers van de stad zijn we de zoektocht gestart naar slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen. Vernieuwing, creativiteit en innovatie zijn daarbij sleutelwoorden. In de MobiliteitsAgenda013 zijn acties geformuleerd die we gezamenlijk kunnen oppakken.

Stedelijke Ontwikkeling; sturen op kwalitatieve opgave
De update van de stedelijke ontwikkelingsstrategie geeft richting aan de invulling van de woningbouwopgave voor de komende jaren. Kwantitatief is er voldoende aanbod. We gaan nu vooral sturen op het realiseren van kwalitatieve opgaven binnen projecten (zoals betaalbaarheid, duurzaamheid en aandacht voor specifieke doelgroepen). Realisatie van majeure projecten in de binnenstad, Spoorzone en Piushaven krijgt prioriteit, maar we richten ons ook op het verkennen van nieuwe gebiedsontwikkelingen zoals Kouwenberg en het Smarius-terrein.

Aantrekkende woningmarkt
Door de aantrekkende woningmarkt is een groot aantal projecten in een versnelling gekomen. De feitelijke toevoegingen zijn weer fors boven de 1.000 woningen uitgekomen. De vooruitzichten voor de komende jaren zien er florissant uit; zowel in grootschalige gebiedsontwikkelingen als in kleinschalige locaties. Verkoop van woningen verloopt zeer voorspoedig, en daarmee de woningbouw. Afvlakking van de versnelling in de bouwopgave ligt echter alweer op de loer, nu bouwkosten snel stijgen en het in beweging krijgen van nieuwe ontwikkelingen, met name binnenstedelijk, trager verloopt dan wenselijk is.
Tilburg ligt goed op schema met het ontwikkelen van voldoende betaalbare huurwoningen. De gemeente heeft een nieuw instrumentarium ontwikkeld om het ontwikkelen van middeldure huurwoningen te stimuleren, in een meer gevarieerd woningaanbod.
De grootschalige en langjarige herstructureringen en gebiedsontwikkelingen in Rosmolen en Groeseind zijn nagenoeg afgerond. Het energetisch verbeteren van de bestaande woningvoorraad heeft, als onderdeel van de bredere duurzaamheidsaanpak, voortvarend een vervolg gekregen voor zowel sociale als particuliere woningen.

Wijk- en buurtwinkelcentra belangrijk fundament in toekomstbestendige wijken en buurten
Voor de wijk- en buurtwinkelcentra zijn goede resultaten bereikt en vormen een fundament voor de ontwikkeling van toekomstbestendige wijken en buurten. Het vernieuwde winkelcentrum Paletplein is geopend, de uitbreiding van wijkwinkelcentrum Heijhoef is volledig afgerond en de vernieuwing van winkelcentrum Wagnerplein is voltooid. Naast het winkelcentrum Wagnerplein zijn ook woningen opgeleverd en is de buitenruimte opnieuw ingericht.

Grootschalige gemengde ontwikkelingen
Het toekomstperspectief Kanaalzone is met stakeholders aangescherpt.
De ontwikkeling van Stappegoor is in een stroomversnelling gekomen. Binnen de onderwijscampus is het Vakcollege aan het begin van het schooljaar in gebruik genomen.
Het kloostercomplex Koningsoord in Berkel-Enschot is volledig in gebruik genomen.

Toplandschap voor een topvestigingsklimaat
Het besef van een robuust en aantrekkelijk landschap als belangrijke vestigingsvoorwaarde in de netwerkeconomie is inmiddels stevig verankerd in de inzet van de gemeente. De verdere ontwikkeling van de drie stadsregionale parken ondersteunt onze ambitie om de herontwerpopgave van het nieuwe landschap (als gevolg van grote transitieopgaven zoals energie, klimaat en landbouw) in samenwerking met (private) partijen op te pakken.
Met een duurzaam en robuust klimaatbestendig watersysteem, in combinatie met het vergroenen van de stad zorgen we ervoor dat Tilburg zich goed voorbereidt op het veranderende klimaat en de effecten ervan op het stedelijk gebied.

Behoud door ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed
Actief monumentenbeleid, in combinatie met kennisdeling, draagt bij aan een hedendaags stedelijk bewustzijn dat behoud door ontwikkeling van erfgoed cruciaal is voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. In gedurfde transformaties zie je respect voor oud én nieuw. Met icoonprojecten zoals de herontwikkeling van klooster Koningsoord in Berkel-Enschot combineert Tilburg erfgoedbehoud met de creatie van aantrekkelijke, nieuwe woonmilieus. Ook in de Spoorzone zien we mooie voorbeelden, zoals de ingebruikname van de polygonale loods als horecagelegenheid.

Cultuurplan #stadvanmakers brengt nieuwe dynamiek in cultuur
De uitvoering van het Cultuurplan Tilburg 2017-2020; #stadvanmakers is vol uit de startblokken gekomen: het succesvolle Makersfonds is gestart, het Verhaal van Tilburg heeft zijn beslag gekregen in een website door erfgoedpartners en intensivering van cultuureducatie is mogelijk gemaakt. Tilburg valt op als cultuurstad, wordt gezien én ervaren als goede basis voor makers. Om Tilburg als makersstad verder te borgen zijn eenmalig middelen vrijgemaakt om (extra)broedplaatsen, ateliers en oefenruimtes te realiseren. Het stadslab Cultuur in het Publieke Domein (Cupudo) bevordert cultuurparticipatie: er zijn veel aanvragen vanuit bewoners ontvangen. Het kunstwerk van Anish Kapoor waarmee het 25-jarig bestaan van museum De Pont luister werd bijgezet, kreeg landelijke en internationale aandacht. Cultuur is een belangrijke pijler voor een aantrekkelijke stad.

Toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed
De implementatie van de roadmap Duurzame gebouwenexploitatie is in gang gezet; verduurzamingsplannen voor een aantal gebouwen is opgesteld en (deels) uitgevoerd. Op 21 gemeentelijke gebouwen zijn zonnepanelen geplaatst.
Bij regulier onderhoud zijn energiebesparende maatregelen uitgevoerd, onder andere door het aanbrengen van LED-verlichting in de parkeergarage Tivoli en een energiezuinige verwarmingsinstallatie bij Poppodium013.
De renovatie van de stadskantoren 1 en 2 worden maximaal toekomstbestendig uitgevoerd.