Voor u liggen de jaarstukken 2017. Het laatste volledige jaar waarover dit college rapporteert. Wanneer we de resultaten van deze jaarstukken afzetten tegen onze voornemens in het collegeakkoord dan kunnen we met tevredenheid constateren dat we onze ambities goeddeels gerealiseerd hebben. In de afgelopen jaren hebben zich imponerende veranderingen voorgedaan. Zichtbare, maar ook niet zichtbare. En die laatste categorie is wellicht het meest betekenisvol. Tilburgers zijn weer trots op hun stad, dorpen, wijken en buurten. Koningsdag vormde een absoluut hoogtepunt. Deze dag is een groot succes geworden waarbij de uitgaven binnen de gestelde kaders zijn gebleven. De Tilburger is trots op de vele gezichten van de stad en de nieuwe kwaliteiten van wonen, werken en leven. Hierna wordt kort ingegaan op het totale financiële beeld gevolgd door korte conclusies voor de programma's Sociale Stijging, Vestigingsklimaat, Leefbaarheid en Bestuur.

Financieel gezien laat de jaarrekening een gezond beeld zien met een voordelig resultaat van € 10,2 miljoen ten opzichte van de gewijzigde begroting. Na aftrek van de voorstellen tot overheveling resteert een vrij te bestemmen resultaat van € 3,3 miljoen. Het eigen vermogen is met € 3,6 miljoen euro gedaald en bedraagt nu  81,5% van ons balanstotaal. De woonlasten zijn met € 563,- voor een gemiddelde woning laag gebleven in 2017; de op één na laagste plaats in de lijst van de 38 grootste gemeenten.

Met de agenda sociaal 013, koers 'Samen met de Jeugd' en de wijkgerichte aanpak quotWijk aan zetquot werken we met onze partners aan een inclusieve stad met veerkrachtige, zelfredzame inwoners. De inwoners die hierbij (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben, krijgen die in hun eigen leefwereld. Ze worden daarbij gezien en gehoord.
Door de harmonisering van peutervoorzieningen worden meer peuters bereikt. Dit met de bedoeling om op jonge leeftijd kansengelijkheid te vergroten. Het aantal voortijdige schoolverlaters en daarmee kwetsbare jongeren blijft om aandacht en inzet vragen. Het programma jeugdwerkloosheidsvrije zone ligt op koers. De verbinding onderwijs-arbeidsmarkt is beleidsmatig in ontwikkeling maar nog niet operationeel. We hadden extra aandacht voor de aanpak laaggeletterdheid waarin we conform regionale afspraken proberen om ook daar binnen hun leefwereld te komen tot een aanbod dat de laaggeletterden aanspreekt. Voor de Jeugdhulp is de nieuwe koers 'Samen met de Jeugd' bepaald. De koers is richtinggevend voor de verbetering van  ondersteuning aan jeugd en jongeren.
Meer inwoners hebben gebruik gemaakt van inkomensondersteunende voorzieningen. De Klijnsmamiddelen die we vanuit het Rijk ontvingen hebben wij ingezet ter ondersteuning van kinderen en jongeren die leven in armoede. De hulp en ondersteuning aan de Tilburgers via de Toegang verloopt naar wens (klanttevredenheid, minder wachttijden) en binnen budget. Het aantal ingrepen bij crisis en onveiligheid inclusief verwarde personen neemt toe. Hier zijn maatregelen op genomen. Onder andere door het instellen van de taskforce aanpak huiselijk geweld.
De uitvoering van het Actieplan Vluchtelingen 2017-2018 is ter hand genomen. Aan de statushouders die in Tilburg zijn komen wonen wordt een intensieve en samenhangende aanpak geboden om hen zo goed en zo snel mogelijk mee te laten doen in de maatschappij. Mede door internationale afspraken is de instroom van nieuwe vluchtelingen sterk verminderd. Als gevolg hiervan heeft COA eerder dan verwacht de opvanglocatie Jozefzorg gesloten.
Het resultaat van het programma Sociale stijging t.o.v. de gewijzigde begroting is € 4,5 miljoen voordelig.

De economie groeit sterk en de aantrekkelijkheid van de stad is vergroot door investeringen in cultuur. Bedrijven vestigen zich in Tilburg en de werkgelegenheid neemt toe. De bedrijventerreinen Zwaluwenbunders en Wijkevoort zijn in planontwikkeling genomen. Parkmanagement waarin bedrijven mede verantwoordelijkheid nemen voor hun terreinen is inmiddels stad dekkend aanwezig. Ook de binnenstedelijke ontwikkeling in het kernwinkelgebied en de Spoorzone ligt goed op stoom. Grootschalige winkelvoorzieningen en nieuwe horeca hebben zich gevestigd en de nieuwe stedelijke economie krijgt gestalte rond Mindlabs, Gebouw 88 en de Loc-hal. De investeringen in de wijkwinkelcentra liggen op koers. Tevens zijn er belangrijke besluiten genomen om de stedelijke bereikbaarheid (personen en goederen) te verbeteren via het water (Wilhelminakanaal), snelfietspaden en capaciteitsuitbreiding van de A58. De eerste maatregelen uit de mobiliteitsagenda 013 zijn uitgevoerd. Ook in de woningbouw gaat het goed. De woningbouwproductie ligt in 2017 met 1297 fors boven het geplande niveau van 850. De grootschalige herstructureringen zijn nagenoeg afgerond, de verduurzaming van de voorraad slaat aan en er worden voldoende betaalbare woningen toegevoegd. Het resultaat van dit programma t.o.v. de gewijzigde begroting is € 3,2 miljoen voordelig.

De leefbaarheid in de stad neemt toe. Het wijkgericht werken in de stad wordt sterker maar een verdere intensivering is nodig om de grote steden problematiek aan te kunnen. Via de pacten Groenewoud en Noord geven we daar vorm aan. We proberen daarbij meer integraal te werken door veiligheid, de kwaliteit van de openbare ruimte, sociale participatie en verduurzaming in samenhang met elkaar te versterken. De criminaliteitscijfers zijn ook dit jaar weer gedaald. De integrale aanpak op veiligheid werkt. Hoewel het beheer van de openbare ruimte uitgevoerd wordt op het afgesproken niveau stijgt de waardering vanuit de stad voor de inspanningen niet en er is zorg om de kwaliteit van het wegenonderhoud. De maatschappelijke participatie door sport ligt voor de jeugd op een hoog niveau maar de deelname van volwassenen en ouderen blijft hier op achter. Vanuit het oogpunt van gezondheid (en kostenreductie zorg) en meedoen ligt hier een punt van aandacht. Het sportbedrijf is in staat gebleken om in 2017 haar exploitatie weer op orde te krijgen. De inspanningen op het gebied van duurzaamheid, milieu en afval liggen op het geplande niveau. Er wordt geïnvesteerd in wind- (Spinder) en zonne-energie (14.000m2 zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed) maar een verdere versnelling is nodig. De doelstelling voor de hoeveelheid afval per inwoner lag in 2017 op 160 kg, de realisatie op 154 kg. Daarmee neemt de hoeveelheid afval sneller af dan gepland. Het illegaal bijplaatsen van afval blijkt een hardnekkig probleem te zijn wat samenhangt met het gedrag van sommige burgers dat zich niet makkelijk laat beïnvloeden. Het resultaat van het programma leefbaarheid is € 3,0 miljoen voordelig t.o.v. de gewijzigde begroting.

Binnen het programma Bestuur is de lobby verder geprofessionaliseerd. We weten Europese middelen te vinden en hebben 20 miljoen euro aan subsidies binnengehaald. Onze aanpak op ondermijnende criminaliteit is succesvol in Den Haag geagendeerd en heeft een plek gekregen in het regeerakkoord. Door een handelsmissie naar onze zusterstad Changzhou zijn onze economische relaties met China verder aangehaald. De regionale samenwerking binnen Hart van Brabant en Midpoint is op de gebieden sociaal domein, duurzaamheid, groen en ondermijnende criminaliteit geïntensiveerd. Tevens zijn de banden met Breda en West-Brabant aangehaald door samen een ruimtelijk-economische actieagenda op te stellen. Deze agenda opent de kans op Rijksmiddelen. In Brabantstad verband is een nieuwe stedelijke agenda opgesteld.
Gedurende drie jaar heeft het programma participatieve overheid gedraaid in onze organisatie. We geven steeds meer ruimte aan ideeën van burgers en initiatieven vanuit uit de stad. Het programma heeft daar sterk aan bijgedragen. Inmiddels hebben we het programma beëindigd en is het gedachtegoed door de reguliere organisatie overgenomen.

De bedrijfsvoering van de organisatie maakt deel uit van het programma Bestuur. Onze dienstverlening aan burgers en ondernemers is verbeterd in 2017. Onze sociale media kanalen zijn uitgebreid met WhatsApp. De website www.tilburg.nl is verder ontwikkeld en de dienstenverlening ervan is verbeterd. Eveneens is een nieuw intranet in de organisatie geïmplementeerd waardoor mensen beter kunnen samenwerken. Ook hebben we een visie op omnichannel ontwikkeld zodat we onze burgers nog breder kunnen bedienen. We meten jaarlijks de klanttevredenheid. Een punt van zorg is de interne telefonische bereikbaarheid die teruggelopen is. Het financiële resultaat van het programma Bestuur is € 0,5 miljoen nadelig ten opzichte van de gewijzigde begroting.